งานของเรา  ได้แก่

1.  การบริการทางสัตวแพทย์   
-  บริการสุขภาพม้า  และดูแลม้าป่วย
-  ออกหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน
-  ดำเนินงานคลินิกม้าลำปาง
-  จัดหน่วยเคลื่อนที่ในบริเวณเกิดโรคระบาด


2.  เป็นศูนย์กลางความรู้       
-  จัดสัมมนาอบรมการเลี้ยงม้าอย่างถูกต้อง
-  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำเล็บและใส่เกือกม้า
-  ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าไทย  เพื่อลดปัญหาการผสมข้ามสายพันธุ์
-  จัดกิจกรรมแด่เด็กนักเรียน  ให้รักและเมตตาสัตว์  และรู้คุณค่าของม้าพื้นเมืองไทยที่เป็นมรดกของประเทศ

3.  งานวิจัยสายพันธุ์ม้าไทย   
-  สืบค้นและพิสูจน์สายพันธุ์ม้าพื้นเมืองไทยโดยการวิจัย DNA
-  รณรงค์ให้คนไทยเห็นคุณค่าของม้าไทย  มรดกทางธรรมชาติที่เป็นมรดกโลก
-  จัดตั้งธนาคารน้ำเชื้อพ่อม้าไทย  ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์
-  รับตรวจ DNA ฝังไมโครชิพ  และขึ้นทะเบียนพ่อม้าและแม่ม้าไทยที่มีสายเลือดบริสุทธิ์