เราเป็นใคร ?
มูลนิธิม้าลำปาง  เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพของม้าในประเทศไทย 
ดังนั้น  คำกล่าวที่ว่า "ม้ามาอันดับหนึ่ง" ซึ่งเป็นจุดยืนสำคัญของเรา

ความเป็นมา
ม้าในจังหวัดลำปางมีประวัติยาวนานในการนำมาใช้เป็นม้าลากรถ  จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก   อีกทั้งลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกับม้าทางแถบมองโกเลียที่ใกล้สูญพันธุ์
แต่จากการสำรวจพันธุกรรมและสุขภาพของม้าเหล่านี้ในปี 2546 ทีมงานสัตวแพทย์ พบว่าม้าเหล่านี้
มีปัญหาทางสุขภาพอย่างมาก จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง มูลนิธิม้าลำปาง (Lampang Pony Welfare Foundation) ขึ้นโดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมพิทักษ์สัตว์โลก ( World Society for the Protection of Animals : WSPA )
ในเบื้องต้น

    ปัจจุบันนี้งานของมูลนิธิฯ ได้แก้ไขปัญหาสุขภาพเหล่านี้โดยการจัดตั้งคลินิกม้าลำปาง การจัดสัมมนาอบรมวิธีการให้อาหารที่ถูกต้อง การอบรมช่างทำเล็บและใส่เกือกม้า รวมถึงบริจาคชุดทำเกือกม้าให้ทุกชุมชน บริการถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีน และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพม้า นอกจากนี้กองทุนได้มีหน่วยเคลื่อนที่ออกปฏิบัติการในจังหวัดใกล้เคียงอีก 5 จังหวัด รวมถึงตอบรับการเกิดโรคระบาดและอุทกภัย ตลอดช่วงเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

ความเชื่อ
ม้ามีส่วนในการเสริมสร้างสวัสดิภาพที่ดีขึ้นของมนุษย์  ม้าจึงควรได้รับการดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเช่นกัน